SZPI

Ing. Martin Klanica
Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Květná 15
60300 Brno

V Praze, dne 28. dubna 2022


Otevřený dopis společnosti Vinostrada s.r.o. ústřednímu řediteli Státní zemědělské a potravinářské inspekce ke skryté diskriminaci dovážených perlivých vín

Vážený pane ústřední řediteli,
jmenuji se Pavel Holátko, je mi 52 let a jsem mimo jiné jednatelem a společníkem malé společnosti, zabývající se dovozem a distribucí evropských vín pod obchodním označením Vinostrada s.r.o.
Tato společnost vznikla jako snaha milovníka vín prezentovat kvalitní evropská vína, se kterými jsem se setkal na svých cestách, i českým spotřebitelům.
Na tuto společnost v minulých dvou letech, stejně na jako celou společnost, dopadly důsledky pandemie Covid-19.
Ve chvíli, kdy jsem nabyl víry, že jsme schopni se s důsledky pandemie vypořádat, měl jsem tu čest setkat se s názorovým proudem Státní zemědělské a potravinářské inspekce pod Vaším vedením pokusím se níže, zcela pragmaticky, o rozbor stavu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, pod Vaším vedením, brání českým spotřebitelům v přístupu k zahraničním perlivým vínům, které český trh není schopen ve srovnatelné ceně a kvalitě domácí produkcí nahradit.
V gastronomicky a vinařsky vyspělých zemích není kvalitní perlivé víno výsadou vyšší střední třídy. Ve Španělsku, Francii, Portugalsku, ale samozřejmě také v Itálii, jejíž produkty naše společnost dováží, se běžně prodává perlivé víno i ve dvacetilitrových jednorázových spotřebitelských obalech, pro další zjednodušení jen „soudky“, které přispívají k jeho cenové dostupnosti, zejména při delších transportních vzdálenostech od výrobce ke spotřebiteli. Z těchto „soudků“ je pak perlivé víno v provozovnách nejrůznějších vinárniček, bister či cafeterií zcela běžně naléváno zákazníkům, a to za dostupné ceny.
Podobná praxe je i v ostatních členských státech Evropské unie. Třebaže mnohdy jde o trhy již spíše pivařské (Německo, Rakousko, Belgie, Nizozemsko a další), i tam spotřebitelé mají možnost dát si v restauraci sklenici kvalitního italského či španělského perlivého vína, které jim obsluha naleje z takového „soudku“, tedy za rozumnou cenu.
Je česká republika specifický trh nebo jsme součástí jednotného trhu EU?
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, pod Vaším vedením, učinila z České republiky ostrov, v němž spotřebitelům lze prakticky distribuovat stále oblíbenější perlivé víno pouze z lahví, tedy způsobem bezpečně nejdražším.
Výsledkem počínání Vámi řízené Inspekce, ať již záměrným či bezděčným, je stav trhu na úrovni osmdesátých let. To jistě může vyhovovat dominantnímu lokálnímu producentovi, či ostatním lokálním producentům, kteří prodávají v podstatě stále totéž, nemusí investovat do nových výrobních technologií, nemusí řešit zvyšování kvality, protože zahraniční konkurence, třebaže jsme součástí Evropské unie, je díky přístupu SZPI neohrožuje.
Ďábelský metodický záměr či neúmyslný výsledek nedbalosti a neznalosti zákonů?
Co je tím magickým štítem, který přes zákonitosti Evropského jednotného trhu brání domácí produkci před kvalitnější konkurencí používajících pro export do jiných zemí EU moderní obaly snižující cenu logistiky?
Popíši níže výsledek současného postupu SZPI ve třech fázích:
1. přimět dovozce perlivých vín ze zemí EU, aby přijímali i vína v bezpečných certifikovaných, jednorázových obalech do 20 litrů pro spotřebitele v režimu „nebaleného vína“ tedy jako cisternu. Pro dovozce nic zásadního, vždyť to jen nahlásí, počká na případnou kontrolu a po lhůtě 10 dní mohou prodávat víno dál jako „nebalené víno", tedy zase jako cisternu.
2. aby restaurace, bary, kavárny aj. mohly takové „nebalené víno“ z cisterny prodávat spotřebiteli ve skleničce, musí se registrovat jako „stáčírna“ a to se všemi důsledky takového provozu.
3. restauratér, barman, cukrář je šokován, co vše musí a má splnit a rezignuje, víno vrací a raději kupuje znovu drahé perlivé víno v lahvi. Že to zaplatí spotřebitel? Na to se nehledí. Že je to méně ekologické? Na to se také nehledí.
Zatímco ve výše uvedených románských zemích (a následně i ve všech ostatních členských státech Evropské unie) je zvykem distribuovat spotřebitelům perlivé víno ve velkých či z velkých spotřebitelských baleních, která umožňují kvalitu za rozumnou cenu, v České republice toto možné není.
Brání tomu svévolný výklad vinařského zákona, mající parametry nulové logiky, neznalosti českého jazyka a souvisejících zákonů speciálně zaměřených a obecně závazných norem. Je tedy otázkou. Je vinařský zákon v pořádku ve svém znění a v souladu s EU a naším tvrzením?
Vinařský zákon je v pořádku, je rovněž v souladu s dalšími speciálními zákony a závaznými normami, je v pořádku s legislativou EU a bránit se proti bezpráví je tedy nutné!
Váš výklad vinařského zákona spočívá v představě, že dvacetilitrový jednorázový obal KEY KEG je toliko přepravním obalem jako opakovaně používaná přepravní cisterna či tank či IBC kontelner. Tento názor si Vaše Inspekce uchovává navzdory všem předloženým i Vámi zajištěným důkazům, přestože zákon jednorázový spotřebitelský obal do 20l jednoznačně toleruje, tedy k závěrům k nimž dospěl soudní znalec, včetně jednorázovosti tohoto spotřebitelského obalu, kterou nadto určuje a definuje výrobce, zákon a i zpřísňující nařízení Evropské rady, stanovující parametry pro opakovaně použitelné obaly. Bohužel se z Vaší strany směšuje jednorázový obal z konstrukčního hlediska (sáček, plechovka, atd.) s jednorázovám obalem z pohledu zákona, kterýžto druhý pohled je aplikován ve vinařském zákoně. Proto i BiB 20l je správně zařazen mezi jednorázové a i spotřebitelské obaly, přestože bojuje v jiné pasáži s divným ustanovením „nevyměnitelný výčepní ventil“. Nejen že je vyměnitelný, ale co kdyby, a že existují, byl opatřen místo ventilu kohoutem nebo šoupátkem. Splňuje i takový obal BiB požadavek na čepované víno? Pokud budu důsledný pak ne. Tato věta by v další případné novele měla zmizet. Je hanbou předkladatele novely, že tam vůbec je, byla šitá horkou jehlou, bez respektu k terminologiím daného oboru a norem a SZPI by ji neměla bez důkladného posouzení aplikovat. Obalovou problematikou a technikou se zabývám již více než 20 let, proto má jistota ve správný postup, a proto nám nezbývá nic jiného, než se i nadále bránit proto Vašemu chybnému výkladu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce prosazuje nepovolený protekcionismus
Svým přístupem u perlivých vín, kde není možno použít BiB, tomu tak skutečně je, a to jak k újmě evropských soutěžitelů, tak – a to především – k újmě domácích spotřebitelů. Zda se tak děje vědomě či nikoliv není relevantní.
Prostřednictvím činnosti Vámi řízené Inspekce jsem se setkal dále s něčím, co v dnešní době nemá v naší společnosti místo, a to obhájit neobhajitelné!
V průběhu kontroly, kdy jsme se dostali k názorovému rozporu se SZPI v posuzování nikoliv kvality dodávaných vín, ale v oboru použitých obalů vín, naše obchodní společnost čelila v důsledku své odvahy mít jiný názor nebývalým restrikcím, majících podobu různých opatření zakazujících naší společnosti uvádění potravin na trh a nařizujících jí stažení vína z trhu. Bylo odebráno nebývalé množství vína v předmětném obalu a věřím, že byly zkoumány co do obsahu. Výsledky rozborů se však ve zprávě o kontrole neobjevily. Přičítám to stavu, že nebylo nalezeno nic závadného.
Byl jsem osobně přítomen schůzce iniciované ředitelem pražského inspektorátu. Po vyhodnocení schůzky jsme zjistili, že cílem jednání bylo jediné, ukázat nám, že obal KEY-KEG znovu naplnit a nabídnout nám mírnější postih naší společnosti za podvolení se názoru SZPI. Protinávrh, že stejně znovu naplníme i obal BiB byl striktně odmítnut. Že, komerční znovunaplnění jednorázového obalu je protizákonné zcela opomněl. SZPI vládne aparátem právníků, dva z nich byli setkání přítomni a z nich jedna právnička přímo z Brna prostřednictvím telekonference. Na skutečnost jej měli upozornit nebo to byl snad záměr? Jsem přesvědčen, že to vše se stalo za Vašeho souhlasu jako Ústředního ředitele SZPI. Akcentuji, že ne vše může jeden ve funkci ústředního ředitele pojmout, na to máte aparát placený i z mých daní. Pak je ovšem na místě otázka kvality těchto lidí.
Rovněž využití či v tomto případě zneužití renomé laboratoře SZPI pro akt vydání tzv. „POSUDKU na obal“, na který není akreditována, je zcela za hranou. Na to jsou tu soudní znalci s patřičnou akreditací.
To vše jen proto, aby se obhájilo neobhajitelné?
Proč se k takovému jednání Státní zemědělská a potravinářská inspekce pod Vaším vedením snížila a malou firmu vystavila nebývalé perzekuci, přestože byly pochyby o správnosti postupu? Bylo to snad z obavy, že bude odhaleno něco, co má zůstat skryto?
Věřil jsem, že budeme vystaveni standardním, odborným a zákonným postupům. Bohužel opak byl a je dosud objektivní skutečností.
Vámi prováděná kontrola, v jejímž průběhu jste vydali řadu dílčích represivních aktů, reálně nevyústila v nic. Pouze jste si napsali pochybný, věcně nesprávný protokol, kterému z „vnějšího světa“ nehrozí žádné přezkoumání. Tak ovšem nevypadá dobrá správa a celý proces je nehodný orgánu státní správy.
V postupu SZPI, a ve vedení tohoto orgánu státní moci, společensky nebezpečný jev.
Spočívá v ukázkovém příkladu vytváření účelové desinterpretace za účelem nezákonných represí a šíření desinformací účelové obhajoby takových represí. Příkladem, nechť je Váš přípis ze dne 6.4.2022, který by si zasloužil „zarámovat“ a následná webová prezentace orgánu státní moci SZPI v sekci „Stanovisko SZPI k posuzování obalů podle zákona č. 321/2004 Sb. ze dne 9.7.2021. Pokud je přípis ze dne 6.4.2021 opravdu Vašim dílem, pak si jej opravdu nechám zarámovat. Pokud jej zpracoval Váš podřízený, pak přesto jste zodpovědný, neb jste pod dokumentem digitálně podepsán a je potřeba uvážit kým jste obklopena v koho vkládáte svou důvěru.
Nebudu daleko od skutečnosti, byť ve zcela jiném měřítku, když vidím paralelu naší situace a situace s níž se aktuálně potýká celý demokratický svět na straně jedné s postoji a zejména činy osob, které dnes z pozice
nedotknutelných trestají projevy nesouhlasu či pošlapávají základní práva daných mezinárodními smlouvami a v našem případě Ústavou a zákony našeho státu.
Situaci bych rovněž charakterizoval jako boj mezi objektivními fakty, základy logiky, otevřeností, kompetencí a snahou o dodržování platných zákonných norem na straně jedné, a popíráním faktů, desinterpretací odborných názorů a objektivních skutečností, nulové logiky a neupřímnosti na straně druhé.
Pravda a lež
Pravda je úžasná věc. Lze ji popírat, lze ji dočasně i potlačit, ale nelze ji vymazat ani zničit. Stačí, aby byla a tu a tam si ji připomínat. Oproti tomu lež potřebuje ke svému životu existenci strachu, manipulaci a neustálou obhajobu.
Ona pravda v tomto případě protekla na světlo světa nejen existujícím znaleckým posudkem, ale i Vaším přičiněním, a to dopisem od Institutu pro testování a certifikaci a.s., kterou SZPI na svou žádost od nich obdržela a kterou záměrně ignoruje.
Bránění průchodu zákona soudním rozhodnutím
Dnes, Již více než 6 měsíců od ukončení kontroly, čekáme na rozhodnutí o sankci, abychom využili svého práva domáhat se svých zákonných práv u soudu (v případě že názor SZPI, byť s nulovou logikou a bez opory v zákoně, bude přetrvávat). Pokud jsme se dopustili jednání v rozporu se zákonem mělo by být rozhodnutí již dávno na stole, ale není. Nelze připustit ani to na okamžik, protekci v náš prospěch. To by byl trestný čin nadržování.
Osoba, pověřená vedením jakékoliv složky státu by měla být erudovaná, odborně způsobilá, otevřená, dbát na zákonnost postupů, sama jednat v souladu s platnými zákony a totéž vyžadovat od svých podřízených, za které je odpovědná.
Bohužel, a to zcela objektivně, tyto věci zde zatím značně absentují, tedy alespoň v rozsahu, s nimiž jsem měl možnost se seznámit.
Není však nic více se vzdalujícího pravdě než pocit, že pod pláštíkem orgánu státní moci, jsou osoby, jednající v rozporu se zákonem, osobami nedotknutelnými, či za své činy nepostižitelnými.
Víra v nápravu a čas na změnu
Budu doufat, že z Vaší pozice ústředního ředitele, tedy vysoce postaveného úředníka jmenovaného nadto ministrem zemědělství dojde, pokud ne přímo k uznání pochybení, k čemuž by byla nutná značná míra odvahy a sebereflexe a akceptace faktů, pak alespoň k návratu k zákonnosti, a že nebude více bráněno průchodu práva domáhat se rozhodnutí o věci soudem. Tím myslím, aby SZPI konečně, pokud přese vše a navzdory faktům, zachová konzistenci dosavadního postupu ve věci kontroly, vydala ROZHODNUTÍ, jako závazný a soudem přezkoumatelný právní akt úřadu. V opačném případě musí SZPI bez zbytečného odkladu zrušit všechna dosud vydaná restriktivní rozhodnutí. V dalším a pokud odpovědné osoby nenaleznou způsob k návratu k zákonnosti, nezbyde nám, než nechat takové jednání prošetřit orgány činnými v trestním řízení spolu s dalšími právními kroky.
V dnešní, velmi zvláštní době, bychom se měli všichni na chvíli zastavit a zamyslet o podstatě důvodů existence demokracie a tzv. západní kultury, v níž máme to štěstí se dnes nacházet. Taky jsme se mohli narodit jinde, kde to není bezpečné a právo nefunguje. Jsem člověk velmi konzervativní, věřící v základní hodnoty jako jsou jedinec, rodina, přátelé, otevřenost a slušnost. Rovněž ctím ústavu a snad i všechny zákony, byť ne zrovna zdařilá novela vinařského zákona je důsledkem ještě nedávného politikaření a
příštipkaření, ale ve svém základu správná a lze jí tolerovat jako závaznou normu. Věřím, že i vy najdete pravdu a východisko a SZPI pod Vaším vedení dozná změny v myšlení a možná i změn jiných, které Vám pomohou v nelehké práci vrcholného státního úředníka majícího jako ústřední ředitel značnou moc nad kontrolou kvality potravin, které jsou veřejnosti nabízeny.
Vnímejte prosím tento můj APEL jako upřímnou snahu přimět Vás k návratu zákonnosti do řad SZPI a změně v přístupu SZPI k poctivé podnikatelské veřejnosti.


S úctou a pozdravem
Ing. Pavel Holátko